Egyptian%2BThemed%2BWedding%2BHeld%2BPromote%2BNew%2BYokohama%2BiNc8KGTyXYml.jpg

دوستان‌ مرد، آن‌ زن‌ را می‌دزدند. دختر دزدیده ‌شده‌ با این‌ بازی‌ موافق‌ است‌. ضمنا دوستان‌ مرد به‌ والدین‌ دختر اط‌لاع‌ می‌دهند كه‌...

با توجه‌ به‌ كتاب‌ «داستان‌ ازدواج‌» نوشته‌ كونیو یاناگیتا كه‌ اثر معتبری‌ در مورد رسوم‌ اجدادی‌ به‌ حساب‌می‌آید، قبیله‌های‌ كیوشو و شیكوكو مراسمی‌ را تحت‌ عنوان‌ «دزدیدن‌ عروس‌» به‌ پا می‌داشتند. به‌ نظ‌ر می‌رسدكه‌ این‌ مراسم‌ در نقاط‌ بسیاری‌ از ژاپن‌ به‌ شكلهای‌ متفاوت‌ شایع‌ بوده‌ باشد. درواقع‌، مردم‌ علاقه‌ زیادی‌ به‌ازدواج‌ بر مبنای‌ رضایت‌ ط‌رفین‌ داشتند.

Friends man, that woman Mydzdnd. Daughter stolen agrees with this game. Meanwhile friends man the girl's parents are informed that ...

The book "marriage story" written Kvnyv Yanagyta valid in the folklore of the Hsabmyayd, Kyushu and Shikoku Qbylhhay the ceremony entitled "steal the bride" to Mydashtnd feet. Myrsdk·h to this event in many parts of Japan were common forms is different. In fact, many people interested parties were satisfied Bhazdvaj basis.

در ابتدا و قبل‌ از همه‌، زن‌ و مردی‌ بودند كه‌ همدیگر را دوست‌ داشتند. زمانی‌ كه‌ زن‌ نتوانسته‌ رضایت‌ والدین‌خود را جلب‌ كند (یا حداقل‌ چنین‌ به‌ نظ‌ر می‌رسد كه‌ اینگونه‌ باشد)، دوستان‌ مرد، آن‌ زن‌ را می‌دزدند. دختر دزدیده ‌شده‌ با این‌ بازی‌ موافق‌ است‌. ضمنا دوستان‌ مرد به‌ والدین‌ دختر اط‌لاع‌ می‌دهند كه‌ دخترشان‌ در اختیار آنهاست‌ و بنابراین‌ بهتر است‌ كه‌ با ازدواج‌ آن‌ دو موافقت‌ كنند. اگرچه‌ والدین‌ دختر به‌ظ‌اهر تمایلی‌ نداشتند، قلبا از این‌ امر استقبال‌ می‌كردند. در این‌ مراسم‌ نیازی‌ نبود كه‌ والدین‌ خرج‌ زیادی‌ را بابت‌ تدارك‌ عروسی‌ متحمل ‌شوند.
در مناط‌ق‌ زراعی‌ غرب‌ ژاپن‌، رسم‌ بر این‌ بود كه‌ مردم‌ در زمان‌ ازدواج‌ به‌ تمایلات‌ و خواسته‌های‌ روسای‌ خود احترام‌ می‌گذاشتند. همچنین‌ ممكن‌ نبود كه‌ اجازه‌ پدر را نادیده‌ بگیرند. روند رسمی‌ ازدواج‌ چنین‌ بود كه‌ بین‌ دوخانواده‌ رفت‌ و آمد می‌شد تا توافق‌ بر سر جزئیات‌ عروسی‌ به‌ دست‌ آید. تقریبا در هر سط‌حی‌ از زندگی‌، این‌رفت‌ و آمدها به‌ صورت‌ مهمانی‌ بود.

برنامه‌ جشن‌ عروسی‌ شینتو1:
1ــ مراسم‌ مذهبی‌ اخلاص‌ (پاكسازی‌)
2ــ پیشكش‌ كردن‌ نذری‌ به‌ خدایان‌
3ــ نماز (دعا)
4ــ رد و بدل‌ كردن‌ فنجانهای‌ ساكی‌ مخصوص‌ ازدواج‌
5ــ خواندن‌ قولنامه‌ عروسی‌
6ــ رد و بدل‌ كردن‌ حلقه‌های‌ ازدواج‌
7ــ پیشكش‌ كردن‌ شاخه‌ درخت‌ مقدس‌ به‌ خدایان‌
در این‌ مراسم‌ بسته‌ به‌ مكان‌ عروسی‌ تغییراتی‌ ایجاد می‌شود. پس‌ از جشن‌ عروسی‌، خویشاوندان‌ به‌ همدیگر معرفی‌ می‌شوند و سپس‌ عكسهای‌ یادگاری‌ عروسی‌ گرفته‌ می‌شود.
برنامه‌ مهمانی‌ عروسی‌ امروزی‌ ژاپن‌:
1ــ در مدخل‌ (ورودی‌) تالار عروسی‌ به‌ میهمانان‌ خوشامد گفته‌ می‌شود.
2ــ عروس‌ و داماد داخل‌ می‌شوند.
3ــ بزرگترهای‌ مجلس‌ صحبت‌ را آغاز می‌كنند.
4ــ واسط‌ه‌های‌ عروس‌ صحبت‌ می‌كنند.
5ــ میهمانان‌ اصلی‌ صحبت‌ می‌كنند.
6ــ بریدن‌ كیك‌
7ــ نوشیدن‌ شربتها!!
8ــ بزرگتر مجلس‌، بازی‌ را با صحبتهای‌ خود آغاز می‌كند.
9ــ عروس‌ و داماد لباسهای‌ خود را عوض‌ می‌كنند.
10ــ عروس‌ و داماد در لباسهای‌ محلی‌ خود ظ‌اهر می‌شوند.
11ــ سخنرانیها، سرگرمی‌ و خواندن‌ متون‌ تبریك‌ و...
12ــ نمایش‌ دسته‌ گلها
13ــ سخنرانی‌ یك‌ نفر برای‌ خویشاوندان‌
14ــ صحبتهای‌ پایانی‌ توسط‌ بزرگتر مجلس‌
15ــ بدرقه‌ كردن‌ تازه‌عروس‌ و داماد.

مراحل‌ 2 تا 7 را معمولا جزو برنامه‌ سنتی‌ ازدواج‌ می‌دانند. «عروس‌ دزدیده‌شده‌» نیازی‌ به‌ اجرای‌ چنین‌ مراسمی‌ نداشت‌. بنابراین‌ تاثیر مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» كوتاه ‌كردن‌ این‌ مراسمهای‌ سنتی‌ بود و از نظ‌ر مالی‌ به‌ والدین‌ دختر كمك‌ می‌كرد. حتی‌ برخی‌ پدرها به‌ داماد آینده‌ خود چنین‌ پیشنهادی‌ می‌كردند: (چط‌ور است‌ كه‌ دختر من‌ را بدزدی‌؟) به‌رغم‌ این‌ مساله‌، شكی‌ نیست‌ كه‌ مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» در عین‌ اینكه‌ راه‌ كوتاهی‌ برای‌ ازدواج‌ بود، یك‌ ازدواج‌ قانونی‌ و مشروع‌ را به‌ دنبال ‌داشت‌. اگر ازدواج‌ فقط‌ به‌ توافق‌ بین‌ دو جوان‌ بستگی‌ داشت‌، آنگاه‌ آن‌ دو باید می‌توانستند كه‌ مراسم‌ «دزدیدن‌عروس‌» را انجام‌ دهند و بدون‌ رضایت‌ والدین‌ ازدواج‌ می‌كردند.

جوانب‌ اجتماعی‌ جشن‌ عروسی‌ به‌ صورت‌ نمادین‌، در این‌ مراسم‌، مشخص‌ شده‌ است‌. حتی‌ اگر هر دو خانواده ‌خواستار یك‌ ازدواج‌ بودند، تشریفات‌ خاصی‌ حتما باید صورت‌ می‌گرفت‌؛ مگر در حالتی‌ كه‌ این‌ باور وجود داشت‌ كه‌ (یك‌ دختر به‌ والدینش‌ تعلق‌ دارد) و والدین‌ برای‌ دختر خود اختیار تام‌ داشتند. این‌ جشن‌ عروسی‌، خود مراسمی‌ بود كه‌ به‌ صورت‌ نمادین‌ یك‌ استاندارد و معیار اجتماعی‌ به‌ حساب‌ می‌آمد. به‌ عبارت‌ دیگر، مراسم‌ عروسی‌ رسومات‌ گروهی‌ آن‌ جامعه‌ را در قالب‌ ازدواج‌ به‌ صورت‌ نمادین‌ به‌ پا می‌كند. اگر جامعه‌ای ‌تغییر كند، رسومات‌ گروهی‌ آن‌ هم‌ تغییر می‌كند. با تغییر رسومات‌ اجتماعی‌، تشریفات‌ آن‌ جامعه‌ تغییر می‌كند. درواقع‌ می‌توان‌ از ط‌ریق‌ تغییرات‌ در جشن‌ عروسی‌، تغییرات‌ آداب‌ و رسوم‌ ازدواج‌ در ژاپن‌ را بررسی‌كرد. .
یك‌ ابتكار جالب‌ تصوری‌ كه‌ همه‌ از عروسی‌ سنتی‌ ژاپنیها دارند، عقد «شینزن‌» است‌؛ مراسمی‌ كه‌ در جلوی‌ قربانگاه‌ شینتو اجرامی‌شود. داماد، عروس‌، والدین‌ و خویشاوندان‌ آنها و واسط‌ه‌های‌ عروسی‌ در جلوی‌ قربانگاه‌ جمع‌ می‌شوند.
فرد روحانی‌ جایگاه‌ را پاك‌ می‌كند (كاری‌ كه‌ در تمام‌ تالارهای‌ عروسی‌، تالارهای‌ هتل‌ و عمومی‌ كه‌ مراسم‌ عروسی‌ در آنها انجام‌ می‌شود، اجباری‌ است‌). نذریها را پیشكش‌ می‌كنند، خدا ظ‌اهر می‌شود، فرد روحانی‌ یك‌پیام‌ تبریك‌ را بیان‌ می‌كند و ازدواج‌ عروس‌ و داماد را گزارش‌ می‌دهد و سپس‌ برای‌ برخورداری‌ از حمایت‌ الهی‌د عا می‌كند. تنها پس‌ از این‌ مراسم‌ است‌ كه‌ عروس‌ و داماد می‌توانند مراسم‌ «شیكی‌ سنكن‌ نوگی‌» را اجرا كنند كه‌ در آن‌ هر كدام‌ به‌ نوبت‌ از سه‌ فنجان‌، ساكی‌ می‌نوشند؛ این‌ كار نمادی‌ از مشترك‌ شدن‌ در غذا و نوشیدنی ‌است‌. عروس‌ و داماد پیمانی‌ را مبنی‌ بر وفاداری‌ خود می‌خوانند و سپس‌ یك‌ شاخه‌ از درخت‌ مقدس‌ را به‌ خدا تقدیم‌ می‌كند. مراسم‌ عروسی‌ همینط‌ور است‌. اما بسیاری‌ زوجها كار تازه‌ رد و بدل‌ كردن‌ حلقه‌ها را هم‌ به‌ آن ‌اضافه‌ كرده‌اند.
از آنجا كه‌ ژاپنیها ازدواج‌ را یك‌ سنت‌ می‌دانند، به‌ نظ‌ر منط‌قی‌ می‌رسد كه‌ ازدواج‌ «شینزن‌» به‌رغم‌ این‌ كه‌ یك ‌مراسم‌ سنتی‌ عروسی‌ ژاپنی‌ است‌، به‌ صورت‌ یك‌ امر ماورایی‌ معرفی‌ شود. از روی‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ ازدواج‌ یك‌ مراسم‌ مذهبی‌ «شینتو» است‌، چنین‌ به‌ نظ‌ر می‌رسد كه‌ مبدا و منشا آن‌ در تاریخ‌، سنتها و آداب‌ و سنن‌ قومی‌ مردم‌ ژاپن‌ باشد.

جالب‌ توجه‌ است‌ كه‌ عروسی‌ «شینتوب كاملا محصول‌ ژاپن‌ كنونی‌ است‌. جشن‌ عروسی‌ با ازدواج‌ شاهزاده ‌كرون‌ در سال‌ 1900 آغاز شده‌ است‌. در آغاز، شینتوایسم‌ عقیده‌ داشت‌ كه‌ خدایان‌ با این‌ شیوه‌ عروسی‌ مردم‌، موافق‌ نیستند. از این‌ رو قبل‌ از این‌ زمان‌، مراسم‌ عروسی‌ در سیستمی‌ كه‌ شینتوایسم‌ نامیده‌ می‌شد، وجود نداشت‌. جشن‌ ازدواج‌ یك‌ ابتكار به‌ حساب‌ می‌آید.
از آن‌ به‌ بعد، تا 94 سال‌، تغییری‌ اساسی‌ در جشن‌ عروسی‌ به‌ وجود نیامد. این‌ جشن‌ بر مبنای‌ آداب‌ و رسوم ‌ژاپن‌ نیست‌ اما با كنار گذاشتن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ از رسومات‌ ژاپن‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. .
روزنامه‌ها در آن‌ زمان‌ از جشنهای‌ عروسی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ امر تازه‌ و یا یك‌ ابراز علاقه‌ نوین‌ یاد می‌كردند. فواید این‌ جشنها را می‌توان‌ در سه‌ مورد خلاصه‌ كرد: 1ــ صرفه‌جویی‌ در زمان‌ 2ــ كم‌هزینه‌ بودن‌ آنها 3ــ رسمی‌ بودن‌ مراسم‌. این‌ نوع‌ عروسی‌ در مقابل‌ عروسیهای‌ سنتی‌ آن‌ زمان‌ معایب‌ زیادی‌ داشت‌؛ آنها زمان‌ زیادی ‌می‌برد، گران‌قیمت‌ و پرهزینه‌ بود و تمامشان‌ پایان‌ خوشایندی‌ نداشت‌. درواقع‌ عروسیهای‌ سنتی‌، مراسمهایی ‌بود كه‌ مجموعه‌ای‌ از جشنها را دربر داشت‌ و امكان‌ داشت‌ چند ماه‌ تا چند سال‌ ط‌ول‌ بكشد. همچنین‌ این ‌مراسمها با توجه‌ به‌ موقعیت‌ مكانی‌ و اجتماعی‌ مردم‌ متفاوت‌ بود. مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» را در نظ‌ر بگیرید. .
معمولا این‌ كار بعدازظ‌هر شروع‌ می‌شد و تا دیروقت‌ و حتی‌ فردا ادامه‌ می‌یافت‌ و به‌ صورت‌ متوالی‌ تا سه‌شبانه‌روز ادامه‌ داشت‌.

یكی‌ از مزایای‌ جشنهای‌ نوین‌ عروسی‌ این‌ بود كه‌ داماد شلوار می‌پوشید. تقریبا تا 20 سال‌ پیش‌ دامادها وعروسها، لباسهای‌ مخصوص‌ مراسم‌ عروسی‌ را می‌پوشیدند اما پوشیدن‌ شلوار برای‌ مراسمی‌ كه‌ در اتاقهای ‌ژاپنیها و به‌ سبك‌ ژاپنیها برپا می‌شد، سخت‌ بود بنابراین‌ نشستن‌ و ایستادن‌ به‌ شیوه‌ غربیها مورد توجه‌ قرارگرفت‌.
مردم‌ ژاپن‌ در دوره‌ هیجی‌ (سالهای‌ 1868 تا 1912) از غربیها این‌ موضوع‌ را كه‌ ازدواج‌ باید اتفاق‌ مقدسی‌ باشد آموختند. ژاپنیهایی‌ كه‌ برای‌ شهادت‌ ازدواج‌ به‌ كلیسای‌ مسیحیها فرا خوانده‌ می‌شدند، در فضای‌ موقری‌ قرارمی‌گرفتند و مفهوم‌ ازدواج‌ به‌ آنها آموخته‌ می‌شد. از این‌ رو ژاپنیها تصمیم‌ گرفتند كه‌ مراسم‌ جشن‌ ازدواج ‌قابل‌ مقایسه‌ای‌ با غربیها پدید آورند.
مراسم‌ «شیكی‌ ــ سنكن‌ ــ نو ــ گی‌» از ازدواج‌ سنتی‌ ژاپنیها گرفته‌ شد و خواندن‌ سوگندنامه‌ هم‌ بر مبنای‌ درك ‌مستقل‌ زوجها از ازدواج‌ اضافه‌ شد. این‌ سوگندنامه‌ بر این‌ اصل‌ پافشاری‌ می‌كند كه‌ ازدواج‌ فقط‌ پیوند بین‌ دو قوم‌ یا فامیل‌ نیست‌؛ چیزی‌ كه‌ در مراسم‌ سنتی‌ به‌ صورت‌ «دزدیدن‌ عروس‌» به‌ عنوان‌ اجازه‌ پدر و مادر برای ‌ازدواج‌ به‌ صورت‌ نماد درآمده‌ بود.
از این‌ رو، برای‌ سازندگان‌ جامعه‌ معاصر ژاپن‌، عروسی‌ «شینزن‌» معیار جدیدی‌ برای‌ ازدواج‌ و نتیجه‌ رابط‌ه‌ با غربیها و فرهنگ‌ آنها بود.
مهمترین‌ تغییری‌ كه‌ در عروسیهای‌ ژاپنیها رخ‌ داد این‌ بود كه‌ جشن‌ عروسی‌ از خانه‌ به‌ محل‌ دیگری‌ خارج‌ ازخانه‌ منتقل‌ شد و جزئیات‌ جشن‌ به‌ افرادی‌ سپرده‌ شد كه‌ شغل‌ آنها این‌ بود. حتی‌ قبل‌ از پایان‌ دوران‌ میجی‌، گرفتن‌ عكسها بعد از عروسی‌ در یك‌ معبد و سپس‌ برپایی‌ میهمانی‌ در یك‌ رستوران‌ یا هتل‌ مرسوم‌ بوده‌ است‌.
این‌ شیوه‌ امروزه‌ به‌ سرعت‌ در ژاپن‌ شایع‌ و باعث‌ شده‌ تالارهای‌ عروسی‌ و هتلها در سط‌ح‌ وسیعی‌ خدمات ‌مجالس‌ عروسی‌ از جمله‌ سالنهای‌ زیبا، عكاس‌ و اتاق‌ پذیرایی‌ را، ارائه‌ دهند.
علیرغم‌ این‌ موضوع‌، تا پایان‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ اغلب‌ عروسیهای‌ ژاپنی‌ در خانه‌ها انجام‌ می‌شد.

جامعه‌ بعد از جنگ‌ ژاپن‌ و جشن‌ عروسی‌:
در دوران‌ بعد از جنگ‌ با وجود رشد سریع‌ اقتصادی‌، عروسیها به‌ روش‌ «شینزن‌» انجام‌ می‌شد كه‌ تنها روشی‌كه‌ نسل‌ آن‌ روز ژاپن‌ با آن‌ آشنا بود. تالارهای‌ عروسی‌، این‌ مراسم‌ سنتی‌ را گسترش‌ دادند و با تغییر آداب‌ ورسوم‌ اجتماعی‌ و تغییر جامعه‌، در این‌ مراسم‌ هم‌ تغییراتی‌ به‌ وجود آمد. موافقت‌ والدین‌ هر دو ط‌رف‌ و انجمن ‌دهكده‌، ضروری‌ بود. چرا كه‌ شیوه‌ امرار معاش‌ كشاورزان‌، مزرعه‌ای‌ كه‌ زوج‌ وارث‌ آن‌ می‌شدند و ساختارزندگی‌ در دهكده‌ این‌ امر را ایجاب‌ می‌كرد.
آنچه‌ كه‌ این‌ تغییر را در جامعه‌ منعكس‌ می‌كرد تنها خود جشن‌ عروسی‌ نبود، بلكه‌ میهمانی‌ بعد از عروسی‌بود. همانط‌ور كه‌ گفته‌ شد، مراسم‌ عروسی‌ شینزن‌ تفاوت‌ اساسی‌ نكرده‌، اگرچه‌ در 10 سال‌ گذشته‌ آمار عروسی‌ در مكانهای‌ غیرمذهبی‌ افزایش‌ یافت‌.

شاید بتوان‌ روند تغییرات‌ بعد از جنگ‌ را به‌ این‌ صورت‌ بررسی‌ كرد.
در ابتدا، ژاپنیهای‌ كشاورز به‌ كارگران‌ روزمزد تبدیل‌ شدند و اكثر آنها كه‌ جوان‌ بودند، در شهرهای‌ بزرگ‌ساكن‌ شدند. از این‌ سو كشاورزان‌ درآمد شخصی‌ نداشتند و از سوی‌ دیگر كارگران‌ جوان‌ نمی‌توانستند چشم‌داشتی‌ به‌ ارثیه‌ خانوادگی‌ داشته‌ باشند و در عوض‌ برای‌ خود درآمدی‌ داشتند كه‌ به‌ دلخواه‌ خود می‌توانستند خرج‌ كنند. چنین‌ تغییری‌ در موقعیت‌ اجتماعی‌ افراد می‌بایست‌ حس‌ استقلال‌ط‌لبی‌ هر فرد را درازدواج‌ تشویق‌ می‌كرد. اما نتیجه‌ این‌ شد كه‌ موافقت‌ «كارخانه‌» به‌ جای‌ موافقت‌ «انجمن‌ دهكده‌» ملاك‌ قرارگرفت‌!
در سالهای‌ اولیه‌ پس‌ از جنگ‌، زمانی‌ كه‌ ذخیره‌ غذایی‌ بسیار كمی‌ وجود داشت‌، برپایی‌ مراسم‌ و میهمانیهای‌ عروسی‌ كار سختی‌ بود. به‌ هر حال‌ زمانی‌ كه‌ افراد ما فوق‌ و همكاران‌ عروس‌ و داماد در كارخانه‌، در حالیكه ‌در مراسم‌ مذهبی‌ عقد شینزن‌ شركت‌ نداشتند و در میهمانی‌ بعد از عقد شركت‌ می‌كردند. ماهیت‌ این‌ میهمانی ‌به‌ تدریج‌ تغییر كرد.
در این‌ زمان‌ با افراد مافوق‌ رفتار جداگانه‌ای‌ می‌شد و به‌ آنها «میهمانان‌ ویژه‌« اط‌لاق‌ می‌شد و بزرگ‌ مجلس‌ برای‌ این‌ حضور داشت‌ كه‌ میهمانانی‌ را كه‌ برای‌ بار اول‌ همدیگر را می‌دیدند همراهی‌ كند. به‌ جای‌ نماینده ‌انجمن‌ دهكده‌، مافوق‌ و رئیس‌ كارخانه‌ از ط‌رف‌ میهمانان‌ و به‌ عنوان‌ «میهمانان‌ ویژه‌» به‌ عروس‌ توصیه ‌می‌كرد كه‌ شریك‌ مناسبی‌ برای‌ همسرش‌ باشد.
در سال‌ 1960 مراسم‌ بریدن‌ كیك‌ رایج‌ شد. شاید بتوان‌ گفت‌ كه‌ در هیچ‌ جای‌ دنیا كیك‌ عروسی‌ به‌ صورتی‌ كه ‌در ژاپن‌ بود، اهمیت‌ نمادین‌ نداشت‌. .

زمانی‌ كه‌ عروس‌ و داماد با هم‌ چاقو را در دست‌ می‌گیرند و كیك‌ عروسی‌ را می‌برند، این‌ لحظ‌ه‌، خاط‌ره‌ به‌یادماندنی‌ عروسی‌ خواهد بود. هر كسی‌ تلاش‌ می‌كند كه‌ با دوربین‌ از این‌ صحنه‌ عكس‌ بگیرد و عروس‌ و دامادخنده‌ خود را برای‌ یك‌ یا دو دقیقه‌ نگه‌ می‌دارند تا همگی‌ بتوانند عكس‌ بگیرند! از آنجا كه‌ این‌ كیك‌ در واقع‌ ازدواج‌ دو نفر را اعلام‌ می‌كند، از حدود سال‌ 1970 از كیك‌ جایگزین‌ به‌ جای‌ آن‌ استفاده‌ شد. قط‌عاتی‌ كیكی‌ كه‌بعد از میهمانی‌ به‌ عنوان‌ یادگاری‌ بین‌ میهمانان‌ پخش‌ می‌شود، كاملا با كیك‌ اصلی‌ تفاوت‌ دارد.
جایگزینی‌ جشن‌ عروسی‌ به‌ جای‌ پذیرایی‌ عقد به‌ سرعت‌ در ژاپن‌ شایع‌ شده‌ است‌. كارهایی‌ مثل‌ بریدن‌ كیك‌ هم‌به‌ عنوان‌ یك‌ نماد و هم‌ به‌ عنوان‌ تایید ازدواج‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شد. .
ابتكارهای‌ تازه‌ای‌ چون‌ اهدا دسته‌های‌ گل‌ به‌ والدین‌ و همچنین‌ افرادی‌ كه‌ با شمع‌ در مجلس‌ حضور دارند، به‌تدریج‌ به‌ مراسم‌ عروسی‌ اضافه‌ شده‌ است‌.

فردگرایی‌ و جشن‌ عروسی‌
آنچه‌ كه‌ امروزه‌ به‌ آن‌ نیاز است‌، ساده‌ سازی‌ است‌. این‌ امر در سال‌ 1990 و با عنوان‌ «فردگرایی‌» شایع‌ شد. درواقع‌ «فردی‌ بودن‌» باعث‌ شد تا آمار جشنهای‌ عروسی‌ كاهش‌ یابد. این‌ ساده‌ سازی‌ محصول‌ مشترك‌ دو عامل ‌است‌. یكی‌ بدست‌ آوردن‌ یك‌ عشق‌ و علاقه‌ ایده‌آل‌ و دیگری‌ اینكه‌ بسیاری‌ از زنان‌ ژاپنی‌ به‌ كارهای‌ خارج‌ از خانه‌ مشغولند. در واقع‌ آنها سهم‌ خودشان‌ را دارند.
امروزه‌ زنان‌، چه‌ مجرد و چه‌ متاهل‌، برای‌ خود منبع‌ درآمد دارند و دیگر از نظ‌ر مالی‌ به‌ پدر یا همسر خود نیازمند و وابسته‌ نیستند. این‌ تغییر و تحول‌ باعث‌ شد. تا مردها هم‌ تمایلی‌ برای‌ ازدواج‌ نداشته‌ باشند و درزندگی‌ مشترك‌ سهمی‌ برای‌ خود احساس‌ نكنند.
از این‌ روست‌ كه‌ در صحبتهای‌ عروسی‌ دیگر عبارت‌ نایجو ــ نو ــ كو به‌ معنی‌ «سهیم‌ بودن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ یاور» رایج‌ نیست‌!

First and before all, a woman and a man were loved each other. When the woman failed to attract satisfactory Valdynkhvd (or at least such seems to be such that), for any man, the woman Mydzdnd. Daughter stolen agrees with this game. Meanwhile friends man the girl's parents are informed that their daughter and thus provide a better marriage of the two to agree. Although the girl's parents were reluctant Bhzahr, inly of this was welcomed. In the event that parents need not spend much to charge for the provision of sustained wedding.
West Japan agricultural areas, drawing on the people at the time was married to his desires and demands respect for chiefs allowed. You may also not ignore the father's permission. Such was the formal process of marriage between Dvkhanvadh travel was to agree on wedding details to be obtained. Almost every level of life, and income Aynrft was a party.

Shinto wedding program 1:
1 religious sincerity (clean)
2 votive gift to the gods
3 prayer (prayer)
4 Fnjanhay exchange for marriage Saki
5 reading Qvlnamh wedding
6 exchange marriage rings
7 offer to the gods holy tree branch
The wedding ceremony changes depending on the location is created. After the wedding, relatives, and then are introduced to each other wedding Taking photos is taken.
Program wedding party in Japan today:
1 entry (input) Forum welcomes guests to the wedding is called.
2 are the bride and groom.
3 Bzrgtrhay Parliament will begin to talk.
4 Vasthhay bride speak.
Page 5 guests speak.
6 cut Kyk
7 drink syrups!!
8 Larger Parliament, the game starts with your talking.
9 bride and groom change their clothes.
10 bride and groom appear in your local clothing.
11 presentations, entertainment and reading texts Congratulations and ...
12 View categories flowers
Lecture 13 people for a family
14 talking final by the larger House
15 convoy Taz·hrvs and groom.

Steps 2 to 7 traditional marriage often considered among the programs. "Dzdydhshdh bride" did not need to run such a ceremony. Thus influence events "steal the bride" was short this Mrasmhay traditional and financially to the girl's parents would help. پدرها to some of these proposed future groom were: (How is that my daughter has stolen?) Despite this problem, no doubt the ceremony "steal the bride" the same way because of failure to marry, a marriage to legal and legitimate found. If only the marriage agreement between the two will depend on the young, then they must both the ceremony "Dzdydnrvs" to do and were married without parental consent.

Social aspects of a symbolic wedding, the ceremony, is defined. Even if both families were called for a marriage, certain formalities must were made, except in case that the belief that there was (a girl belonging to his parents) and parents their daughter had carte blanche. The wedding itself was a symbolic ceremony of a social standard Myamd account. In other words, the community group wedding traditions in the form of a symbolic marriage to the feet will. If society does change, it changes distillery group. Changing social traditions, ceremonial and community changes. Changes can indeed through marriage, changes in marriage customs Brrsykrd Japan. .
Initiative interesting idea that all Japanese are the traditional wedding, Marriage "Shynzn is; Qrbangah Shinto ceremony in front of Ajramyshvd. Groom, bride, parents and relatives wedding in front of them and Vasthhay Qrbangah Total are.
Spiritual person will clear position (which in all wedding Forums, Forum Hotel and the public that their wedding is done, is required). Votive offering, God appears, the person will express spiritual Ykpyam Congratulations bride and groom and the marriage reports, and then having the support of A will Alhyd. Only after this ceremony that the ceremony the bride and groom can "Shiki Snkn Nvgy" run in which they turn each of the three cups, Saki Mynvshnd; this work to the common symbol is in the food and drink. Bride and groom their treaty-based loyalty and then sing a sacred tree branches to God offers. Is also wedding. New work but many couples exchange rings have added to it.
Since the Japanese tradition considers marriage, that marriage seems logical to "Shynzn" despite this, a traditional Japanese wedding, as a matter Mavrayy be introduced. From the fact that a religious marriage "Shinto is, it seems that such origin and the origin of history, traditions and culture and traditions of ethnic people is Japan.

Interestingly, the wedding "completely Shyntvb current product is Japan. Prince krone wedding marriage began in 1900. In the beginning, Shyntvaysm belief that God was the wedding this way, do not agree. Therefore, before this time, the wedding Shyntvaysm system called, did not exist. Celebrate marriage initiative comes account.
Then, for 94 years, fundamental changes in marriage, there was not. This celebration based on traditions but does not abandon Japan and Japan outshine there are traditions. .
Newspapers at the time of weddings as a new matter, or learn a new interest was expressed. This benefits the celebrations can be summarized in three: 1 save the time of their being 3 Kmhzynh 2 being the official ceremony. This type of wedding the traditional Rvsyhay the time had many disadvantages, they will take a lot of time, expensive and expensive and was finished a pleasant end. Indeed Rvsyhay traditional Mrasmhayy that will contain a set of celebrations and will allow several months to take a few years. The ceremony also the social and the location was different. Ceremony "steal the bride" to consider. .
This work would usually start until late afternoon and even more tomorrow and the sequence to Myyaft S·hshbanhrvz continued.

One of the advantages of modern wedding celebrations was to groom Mypvshyd pants. Almost 20 years ago to groom Vrvs·ha, clothes for the wedding ceremony Mypvshydnd but wearing pants for the Japanese-style rooms and Japanese was held, was difficult to sit and stand so Western style were considered.
People in Japan Hyjy period (years 1868 to 1912) of the Western that this marriage should happen is Moghaddasi learned. Zhapnyhayy testimony that marriage for the church were called Christians, and the concept of space Qrarmygrftnd solemn marriage was taught to them. Therefore, the Japanese decided to be married celebration comparison with Western will develop.
Ceremony "Shiki Snkn new cycle of" traditional Japanese marriage oath was read and understand the basis of independent married couples was added. This oath will insist on the principle that only marriage between two people or family link is not something that the traditional "steal the bride" to allow parents to marry had been a symbol.
Therefore, for manufacturers of Japan's society wedding "Shynzn" new criteria for marriage and the result was to Western culture.
The most important change that occurred was the Japanese Rvsyhay the wedding ceremony to another outside the home was transferred Azkhanh details were handed to people who celebrate their jobs was. Even before the end of the Myjy, taking pictures after the wedding in a temple, and then holding at a restaurant or hotel party is customary.
This method quickly now common in Japan and caused Forums hotels wide range of wedding services including wedding halls beautiful houses, photography and the living room, provide.
Despite all that, until the end of World War II, most Japanese homes Rvsyhay have done.

Society of Japan after the war and marriage:
In the postwar period despite rapid economic growth, the method Rvsyha "Shynzn" was performed only on the day Rvshyk·h generation was familiar with Japan. Forums weddings, the ceremony was traditional development and social change and social change principles Vrsvm, in the event the changes occurred. Both parental consent and Village Association, was necessary. Because the way subsistence farmers, the couple inherited the farm and were Sakhtarzndgy the village this would require.
What the change in society was reflected not only their marriage, but after Rvsybvd party. As noted wedding Shynzn not fundamental differences, although statistics for the past 10 years Wedding secular places increased.

Perhaps the trend after the war to be a review.
First, Zhapnyhay Rvzmzd became agricultural workers and most of those who were young in the cities were Bzrgsakn. Hence farmers were personal income and the other young workers could Chshmdashty to have heritage status for its income and instead had desired that they could spend. Such a change in social status should people feel independence would encourage any person Drazdvaj. The result was that the agreement "factory" rather agree "Village Community" criteria were!
In the early years after the war, when there was very little food store, holding ceremonies and wedding Myhmanyhay was hard. However, when our people above the bride and groom and colleagues at the factory, while the company had Shynzn Marriage rituals and party after the company was Marriage. Nature of the party gradually changed.
This time with superior people and their behavior was a separate "special guests" were defined for this great House was present for the guests who first saw each other to attend. Instead of village representative forum, superior and head of the factory by the guests and as "special guests" to advise the bride was an appropriate partner is his wife.
In 1960, ceremonies were cut Kyk common. Perhaps no place in the world Kyk wedding was such that in Japan, had symbolic importance. .

When the bride and groom with a knife in weddings and cakes are available regimens, this moment, the memory will be Bhyadmandny wedding. Anyone try that scene with the camera and take photo of the bride and Damadkhndh for a minute or two to keep all they can push to take picture! Because the fact Kyk announces marriage to two people, from around 1970, instead of replacing Kyk was used. Parts of Kyky K·hbd party guests as a memento between player is completely different with the main Kyk.
Alternative wedding reception instead of quickly Marriage is common in Japan. Things like cut Kyk Hmbh as a symbol and as a confirmation of the marriage was added. .
New initiatives such as clubs donated flowers to parents and also with those who are present in the House of candles, gradually was added to the wedding.

Individualism and wedding
What today it is needed is simplification. This year and 1990 as "individualism" was common. In fact individual being "led to reduce statistics weddings. This simplification is joint product of two factors. One to obtain an ideal love interest and the other because many women work outside the home to Japanese homes. In fact, they have their own share.
Today, women, whether single or married, to have your income and other financial needs to the parent or your spouse and are not affiliated. This change will cause. The willingness of men are not married and share joint Drzndgy not to feel for themselves.
For this reason that the wedding talking the other new co Nayjv means "being involved as a collaborator" is not common!


Egyptian%2BThemed%2BWedding%2BHeld%2BPromote%2BNew%2BYokohama%2BiNc8KGTyXYml.jpg

ثبت نظر شما (کلیک کنید)
(نظرات شما پس از تایید مدیریت سایت، منتشر خواهد شد و تا آن زمان، نمایش داده نمی‌شود. از صبر شما سپاسگزاریم.)